OK
The Universal Selection Source:
Cosmetics Ingredients

Marrowfat Pea Extract-SC

Technical DataSheet | Supplied by The Secrets of Caledonia

Pisum sativum seed extract. Marrowfat Pea Extract-SC by The Secrets of Caledonia acts as an antioxidant. Marrowfat Pea Extract-SC finds application in formulating cosmetic products.

Marrowfat Pea Extract-SC Product details

Claims
  • xxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxx
INCI Names
PISUM SATIVUM SEED EXTRACT
CAS Number
90082-41-0
EINECS/ELINCS No:
290-130-6
Product Status
xxxxxxxxxx
Origine/Nature
xxxxxxxxxxxxx
Bio Based
xxx
Bio Based Content Comments
Seed extract
Last edited Jan 15, 2018
Back to Top