OK
The material selection platform
Cosmetics Ingredients
The material selection platform
Cosmetics Ingredients

Decorative Cosmetics: Water-resistant Anhydrous Mascara by Eastman Chemical Company

Cosmetics Formulation | Supplied by Eastman

Supplier
Applications

Description:

This water-resistant anhydrous mascara features: 


A formulation by Eastman Chemical Company.

Typical Formulation Ingredients

Phase
Ingredient
Quantity (%)
EUTANOL® G 
xxxx 
Ritawax 
xxxx 
Eastman Sustane™ SAIB MCT 
xxxxx 
Crodamol™ AB 
xxxxx 
Beeswax 
xxxx 
COVI-OX® T 50 
xxxx 
XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane 
xxxx 
GCB70BSG 
xxxxx 
XIAMETER® PMX-200 Silicone Fluid 
xxxx 
TEGOSOFT® DEC 
xxxxx 
VANATURAL® 
xxxx 
AEROSIL® R 974 
xxxx 
Kem EHG 
xxxx 
Ethylhexyl Palmitate 
xxxxx 
Regalite™ R1100 CG Hydrocarbon Resin 
xxxx 

Procedure

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Back to Top